หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
       
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
 
 
สำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานการรักษาวินัย
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานกิจการสภา
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานบริหารราชการทั่วไป
2. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานยุทธศาสตร์
- งานจัดทำแผนพัฒนา
- งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- งานประสานการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัด
- งานงบประมาณ
- งานเสนอขอรับเงินอุดหนุน
2. ฝ่ายปกครอง
- งานนิติการ
- งานการพาณิชย์
- งานการเลือกตั้ง
- งานป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานเก็บรักษาเงิน
และเอกสาร ทางการเงิน
- งานตรวจสอบบัญชี
และใบสำคัญ
- งานฎีกาทุกประเภท
- งานบำเหน็จบำนาญ
- งานเกี่ยวกับสถานะ
การเงินการคลัง
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และพัฒนารายได้
- งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี
- งานนำส่งเงินรายได้
- งานแผนที่ภาษี
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
3. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดหาพัสดุ
- งานทะเบียนคุมพัสดุ
และทรัพย์สิน
- งานจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานหลักประกันสัญญา
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานสาธารณูปโภค
- งานติดตั้งซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง
2. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
- งานสำรวจ
- งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานประมาณราคา
- งานจัดทำราคากลาง
- งานจัดทำทะเบียนประวัติ โครงสร้างพื้นฐาน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานแผนงานด้านสาธารณสุข
- งานจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาด
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาล
- งานอาสาสมัครสาธารณสุข
2. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกัน เฝ้าระวัง
และควบคุมโรค
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
- งานให้บริการด้านสาธารณสุข
- งานป้องกันและบำบัด
การติดสารเสพติด
- งานกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานการจัดการศึกษาปฐมวัย
- งานการศาสนา
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานบริหารงานบุคคล
ของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
   
   
   
   
   
 
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3813-6252
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.ลาดกระทิง
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์ : 0-3813-6252 โทรสาร : 0-3813-6252 ต่อ 10
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
จำนวนผู้เข้าชม 169,287 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10